Alla utbildningar

Ledningsnät

Se våra utbildningar inom VA och ledningsnät!

I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Den stora utmaningen ligger i att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse. Distribution av dricksvatten och uppsamling av avloppsvatten sker genom de allmänna vatten- och
avloppsledningarna.
Dessa omfattar huvudledningar i gator och allmän platsmark samt servisledningar till de enskilda
fastigheternas förbindelsepunkter. Se våra utbildningar inom VA och ledningsnät och välkommen att lära mer på våra kurser!