Kemikaliehantering

Säkerhetsdatablad

En kurs för dig som vill lära dig utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Boka kurs

Kursnr. 2486

2 dagar

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av egenkontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för egenkontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.

Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i egenkontrollen, utgör de också en del av leverantörens varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.

Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera olika lagstiftningar och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.

Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras den så kallade CLP-förordningen. CLP är den centrala europeiska kemikalielagstiftningen som har inverkan på en rad andra lagstiftningar. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs, Klassificering och märkning av kemiska produkter, som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.

Bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har skärpts avsevärt genom flera ändringar under åren. Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts särskilt krav på grundkompetens och vidareutbildning fram. Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Du lär dig

 • att allmänt tillämpa regelverket för kemikaliska produkter, både som leverantör och användare
 • hur du utfärdar och granskar säkerhetsdatablad.

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Miljösamordnare/-chef
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Kvalitetsansvarig/-chef
 • Produktutvecklare
 • Arbetsmiljöinspektör
 • Inköpare
 • Product Manager
 • Laboratorieingenjör
 • Skyddsombud/huvudskyddsombud
 • Lageransvarig/-chef
 • Säkerhetsrådgivare
 • Säljare av kemiska produkter

Innehåll

För att informationen i ett säkerhetsdatablad ska bli rätt i alla delar, är det centralt att produktens klassificering är korrekt. Vi startar därför i reglerna om klassificering och märkning (CLP) som vi förväntar oss att du är insatt i. Vi tar således inte upp det regelverket från grunden, utan tillämpar lagstiftningen på skarpa fall.
Efter att ha ”satt” klassificeringen i alla delar, applicerar vi den på märkningsreglerna, första hjälpen och andra avsnitt i säkerhetsdatabladet.
Under två dagar går vi igenom:
 • Tillämplig lagstiftning som reglerar kemiska produkter och säkerhetsdatablad.
 • Kraven på säkerhetsdatablad i REACH-förordningen.
 • Vi går igenom samtliga avsnitt i säkerhetsdatabladet.
 • Praktisk tillämpning av kraven i respektive avsnitt.
 • Genomgång av informationskällor för olika avsnitt.
 • Övning på de mest väsentliga avsnitten, utfärdande och granskning.
 • Vi lägger ett stort fokus på övningar där vi granskar och tillämpar information i aktuella säkerhetsdatablad för olika produkter.
 • Diskussion och avslutning.

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB och du kommer att använda dator i olika övningar.

För mer information se bokningsbekräftelse.

 

Målgrupp

Generellt bör var och en som hanterar kemiska produkter yrkesmässigt, eller som arbetar med olika system för säkerhetsdatablad eller kemiska produkter, ha en grundläggande kunskap om säkerhetsdatablad. Det är en nödvändig utbildning för dig som ansvarar för säkerhetsdatablad oavsett om du är tillverkare, importör, leverantör eller distributör.

Sagt om kursen

Tack för en bra utbildning inom säkerhetsdatablad.

Jättebra.Tack

Förkunskaper

Du bör ha gått kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter. eller ha motsvarande kunskaper i klassificering av kemiska produkter enligt CLP och KIFS 2005:7 (preparatdirektiven).

Kursen lämpar sig även för de som inte gått vår förberedande kurs men som är yrkesverksamma inom området.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Säkerhetsdatablad

2 dagar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 28-29 maj 2024

  Stockholm

  Platser kvar