Kemikaliehantering

Säkerhetsdatablad

En kurs för dig som vill lära dig utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Boka kurs

Kursnr. 2486

1 dag

fr. 12 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.

Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.

Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.

Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.

Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.

Du lär dig

 • att allmänt tillämpa regelverket för kemikaliska produkter, både som leverantör och användare
 • hur du utfärdar och granskar säkerhetsdatablad.

Passar dig som är

 • Kemikalieansvarig
 • Miljösamordnare
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Kvalitetsansvarig
 • Produktutvecklare

Innehåll

 • Regelverket för kemiska produkter.
 • Kraven på SDB enligt REACH. Tolkningar och kopplingar till EU-direktiv.
 • Humantoxikologi. Relevanta begrepp och definitioner för hälsofarlighet.
 • Ekotoxikologi. Relevanta begrepp och definitioner för miljöfarlighet.
 • Fysikaliska egenskaper. Relevanta begrepp och definitioner för brandfarliga, oxiderande och explosiva egenskaper.
 • Kort genomgång om tillämpad klassificering enligt CLP och KIFS 2005:7.
 • Faropiktogram, signalord, faroangivelse, faroklass, farokoder och riskfraser.
 • Kort genomgång av märkning av kemiska produkter enligt gällande bestämmelser (KIFS 2005:7) och CLP-förordningen.
 • Säkerhetsdatabladets 16 avsnitt enligt REACH:s uppdatering 2010 (EG 453/2010).
 • Praktisk tillämpning av kraven i respektive avsnitt.
 • Genomgång av informationskällor för olika avsnitt.
 • Övning på de mest väsentliga avsnitten, utfärdande och granskning.
 • Genomgång av exempel på SDB
 • Diskussion och avslutning
 • Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.

För mer information se bokningsbekräftelse.

Målgrupp

Nödvändig utbildning för dig som ansvarar för säkerhetsdatablad oavsett om du är tillverkare, leverantör eller användare av kemiska produkter.

Förkunskaper

Du bör ha gått kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter. eller ha motsvarande kunskaper i klassificering av kemiska produkter enligt CLP och KIFS 2005:7 (preparatdirektiven).

Kursen lämpar sig även för de som inte gått vår förberedande kurs men som är yrkesverksamma inom området.

Kursledare

Kursledare är Thomas Ullhamre.

Thomas har en bakgrund som utredare på Kemikalieinspektionen och som ansvarig för miljötillsynen på Länsstyrelsen. De senaste 20 åren har han arbetat som konsult på Future Competence Sweden AB, med fokus på kemi- och miljöfrågor samt kemikalierelaterade arbetsmiljöfrågor. Under många år var han även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Med sin långa och mångskiftande erfarenhet från många branscher, är han en uppskattad föreläsare med förmåga att åskådliggöra och exemplifiera lagstiftningen.

Kurstillfällen

Säkerhetsdatablad

1 dag

fr. 12 900 kr

exkl. moms

 • 28-29 maj 2024

  Stockholm

  Platser kvar