Vad är skillnaden mellan Bas-P och Bas-U?

Vad är skillnaden mellan Bas-P och Bas-U?

Inför ett byggprojekt så har byggherren ett ansvar att utse en ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för planeringsfasen respektive utförandefasen. Men vad är då skillnaden mellan Bas-P och Bas-U? Så här beskriver Arbetsmiljöverket det.

Byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (Bas-P) ska samordna de olika projektörerna, det vill säga arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Samordningens syfte är att de olika projektörerna ska ta hänsyn till varandras lösningar, så att det inte uppstår arbetsmiljörisker under byggskedet eller bruksskedet på grund av planeringen och projekteringen. Det kräver att Bas-P deltar i att planera och leda projekteringen. Praktiskt innebär det att Bas-P bland annat ser till att:

 • projektörerna samordnar ritningar och andra tekniska beskrivningar med varandra
 • planeringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår arbetsmiljörisker
 • olika arbetsmoment inte orsakar risker på grund av att de måste utföras samtidigt eller efter varandra, eller på samma plats
 • en arbetsmiljöplan upprättas, om det krävs
 • utarbeta en dokumentation över konstruktion och utformning, så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

 

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (Bas-U) ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra. Detta gör Bas-U genom att bland annat

 • ta in uppgifter om de risker som kan uppstå på grund av varje entreprenörs verksamhet.
 • se till att man tar hänsyn till arbetsmiljön när arbetsmetoder och utrustning väljs, när olika arbeten samplaneras och vid tidsplaneringen i övrigt
 • organisera skyddsarbetet i byggprojektet
 • se till att det utfärdas skyddsregler för byggarbetsplatsen
 • inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
 • anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P har tagit fram, så att den motsvarar det faktiska arbetet som ska utföras.
 • se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
 • se till att gemensamma skyddsanordningar finns på plats och att ansvaret för dem tydliggörs, t ex byggnadsställningar som används av flera och barriärer vid schakter
 • säkerställa att entreprenörerna uppfyller de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete som de utför och följer arbetsmiljöplanen
 • göra övergripande kontroller för att säkerställa att tekniska anordningar är besiktigade eller provade som de ska, och att förare har den kompetens eller de tillstånd som krävs
 • se till att det genomförs kontroller av att arbetet utförs på ett säkert och hälsosamt sätt
 • se till att det bara är behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen.

Bas-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för Bas-U på byggarbetsplatsen. Bas-U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som Bas-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Några av SIFUs kurser inom Byggarbetsmiljösamordnare 
Bas P och U Grundkurs | Bas P och U Grundkurs - Online | Bas-P fortsättningskurs |
Bas-U fortsättningskurs

Kan en person axla båda rollerna, Bas-P och Bas-U?
Läs mer här >