Få underlag för omdömen och betyg genom att låta undervisningen stå i fokus

Få underlag för omdömen och betyg genom att låta undervisningen stå i fokus

Anna deltar som talare på årets upplaga av SO-dagarna, där hon berättar mer om LGR22 och betyg och bedömning. Vi ställde några korta frågor till henne på temat inför konferensen.

  • Varför görs det en ny läroplan?
De förändringar som nu görs gör man för att komma till rätta med de dilemman som man har sett uppkommit ute i verksamheten i relation till LGR11. Det är ett tydligt professionsfokus, Skolverket hoppas att förändringarna ska innebära att läroplanen blir ett bättre arbetsverktyg för lärare och i och med det möjliggör för lärare att fokusera mer på undervisning än att jaga bevis i relation till omfattande kunskapskrav.
  • Vad har man lagt störst fokus på i den nya läroplanen?
Förutom de förändrade skrivningar som görs i kapitel ett och två så är det revideringarna av kursplanen som har fått störst fokus. Man balanserar om kursplanerna, minskar ner kriterierna i ganska stor omfattning i flera ämnen och riktar fokus mot centralt innehåll och syftestexten. SO-ämnena har fortfarande ett omfattande centralt innehåll som vi som lärare måste navigera i, men det är en tydlig förändring av såväl kriterierna för bedömning av kunskaper som betygskriterierna. Jag hoppas att detta kan bidra till att större fokus läggs på ämnesdidaktiska frågor i våra ämnen, där undervisningen får vara det mest centrala.
  • Sett till bedömning och betyg – hur kan vi säkerställa att våra bedömningar är likvärdiga och rättssäkra?
Det är egentligen en större fråga än en förändrad läroplan, dilemman kring nationell likvärdighet och rättssäkerhet löser vi inte bara genom en förändrad läroplan för det krävs det andra förändringar inom ramen för vårt skolsystem. Men vänder vi blicken mot vår egen undervisning så handlar likvärdighet och rättssäkerhet om att vi är överens om de regelverk vi har och de skrivningar som finns, utifrån det så handlar det också om vilket underlag vi lutar oss mot när vi väl ska bestämma oss för ett betyg. Frågor om tillförlitlighet och giltighet skrivs fram en hel del i Allmänna rådet om Betyg och betygssättning och det är ju en ständig fråga. Så om vi ska använda ordet säkerställ så behöver vi se till att vi har ett underlag som kan jämföras med betygskriterierna så att vi kan avgöra vilket betyg elevens kunnande bäst motsvarar. Här gäller det att vi inte hamnar i ett läge där allt underlag blir lika viktigt, så att vi lutar oss mot för gammalt underlag eller underlag där vi inte är säkra på att det är elevens kunnande som kommer till uttryck. 

Jag tror vi ska vara trygga med att låta undervisningen stå i fokus, för då får vi också underlag för våra omdömen och betyg. Jagar vi bara bevis för betyg, så är det risk att vi tillslut får ganska dåliga bevis.
  • Vad ser du personligen mest fram emot under årets SO-dagarna?
Att både få lyssna till och prata med SO-lärarkollegor. Det är en förmån att få vara tillsammans med andra som också har valt världens roligaste ämnen. 
Anna Karlefjärd är utbildningsledare på Karlstads universitet. Hon har sin bakgrund som lärare, men är idag anställd vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet där hon deltar i olika utbildningar och insatser gällande skolförbättring, mål och resultat, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete. Anna är även känd från Skolverkets webbkurser om bedömning och betyg. Hon anlitas ofta av Skolverket; senast inom ramen för Samverkan bästa skola, revideringen av grundskolans kursplaner och framtagandet av Allmänna råd betyg och betygssättning.

 Tack Anna för att vi fick ta del av intressanta tankar kring läroplanen och betyg och bedömning - hör mer från Anna den 13-14 september när konferensen SO-dagarna går av stapeln.

Läs hela programmet och anmäl dig här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: