Lärarfortbildning

SO-dagarna

Välkommen till den årliga mötesplatsen för SO-lärare – en konferens med framtidsfokus och aktuella ämnen!

13-14 september 2022 | Birger Jarl konferens, Stockholm eller på distans

Boka kurs

Kursnr. 429500

2 dagar

fr. 6 450 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

För dig som SO-lärare på grundskola eller gymnasium!

I dagens informationssamhälle gäller det att eleverna kan anamma ett kritiskt förhållningssätt för att på rätt sätt förstå dåtid, nutid och framtid. Du som SO-lärare har en viktig roll i att rusta eleverna inför dagens och morgondagens samhälle med rätt kunskap och rätt verktyg. Men undervisningen är bred, mycket ska tas upp och tiden är knapp.

På den uppskattade konferensen SO-dagarna får du under två dagar ta del av ny kunskap, praktiska tips och inspirerande lektionstips för att ta din undervisning till en ny nivå. Passa på att diskutera lektionsupplägg och utbyta erfarenheter med lärare från stora delar av landet och mingla med våra utställare. I år kan du välja att delta på plats eller på distans.

Vi ställde några korta frågor till Anna Karlefjärd, en av talarna på årets konferens. Ta del av intervjun här:
Få underlag för omdömen och betyg genom att låta undervisningen stå i fokus

Konferensen fick 4,38 i helhetsbetyg förra året!

Är du medlem i LR? Då får du 20% rabatt med koden LR20.

Plats: Birger Jarl konferens, Stockholm

Behöver du boka hotell hittar du hotellinformation här

Välkommen!

På programmet:

 • Nya läroplanen
 • Digitala verktyg i SO-undervisningen
 • Källkritik
 • Klassrumsnära tips för att utveckla undervisningen

Utställare

Samarbetspartners

Utställare

Program

Tisdag 13 september 2022

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - Moderator Fredrik Andersson inleder konferensen

  Fredrik är utbildad gymnasielärare och har undervisat i SO-ämnena i gymnasiet och högstadiet i 23 år. För närvarande undervisar han i årskurs nio på Färsingaskolan i Sjöbo. Han är förbundsstyrelseledamot i Lärarnas Riksförbund och sammankallande i Intresseföreningen för ämneslärare. Under konferensen är det Fredrik som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:35 - 10:35 - Skolans övergripande uppdrag

  Under denna föreläsning knyts skolans övergripande uppdrag med bland annat demokrati och värdegrund och skola-arbetsliv till en aktuell undervisning där omvärlden knyts till klassrummet, både analogt och digitalt. Med konkreta exempel från undervisningen, metoder och arbetssätt, samarbeten med skolbibliotekarier och studie- och yrkesvägledare samt föreningar och organisationer visar föreläsningen hur det blir möjligt att skapa en intresseväckande undervisning som når samtliga elever.

  • Skola och arbetsmarknad
  • Demokratiuppdraget
  • Konkreta arbetssätt och metoder för att lyckas i undervisningen
  • Hur kopplar vi omvärlden till klassrummet – både analogt och digitalt?

   

  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU
  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati på Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg, lärarutbildare vid Södertörns högskola, Skolambassadör för EU

  Charlotta är även författare till flertalet böcker och utbildningsmaterial om demokrati, mänskliga rättigheter, digital kompetens, hälsa, Agenda 2030 och studie- och yrkesvägledning. För sitt arbete har hon mottagit utmärkelser som Helgepriset, Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, Eldsjälspriset, finalist till Raoul Wallenbergpriset, Hédi Frieds lärarpris, vinnare av Lärargalan och Det gyllene äpplet.

 • 10:50 - 12:00 - LGR22, bedömning och betyg i SO-ämnena

  Den 1 juli 2022 får grundskolan en ny läroplan, LGR22, och i den läroplanen blir det även reviderade kursplaner. På detta pass får du koll på vad som gäller för den nya läroplanen kopplad till SO-ämnena samt att du får uppdatera dina kunskaper om betygsättning och bedömning.

  • Vilka dilemman försöker de reviderade kursplanerna lösa?
  • Hur hänger revideringarna samman med Skolverkets uppdaterade råd om betyg och betygssättning?
  • Hur kan vägen från kursplan till betyg se ut i praktiken?
  • Vad innebär den nya betygsregleringen och en mer sammantagen betygssättning?
  • På vilket sätt kan revideringarna bidra till att sätta undervisningen i fokus igen?

  Anna Karlefjärd, utbildningsledare, Karlstads universitet
  Anna Karlefjärd, utbildningsledare, Karlstads universitet

  Anna har sin bakgrund som lärare, men är idag anställd vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet där hon deltar i olika utbildningar och insatser gällande skolförbättring, mål och resultat, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete. Anna är även känd från Skolverkets webbkurser om bedömning och betyg. Hon anlitas ofta av Skolverket; senast inom ramen för Samverkan bästa skola, revideringen av grundskolans kursplaner och framtagandet av Allmänna råd betyg och betygssättning.

 • 12:00 - 13:00 - Lunch

 • 13:00 - 14:00 - Utveckla SO-undervisningen med digitala verktyg

  På detta pass får du konkreta tips och exempel på hur arbetet med digitala verktyg kan gå till i praktiken i grundskolan och på gymnasiet, samt hur digitala verktyg kan användas för att utveckla och förstärka elevernas lärande.

  • Ökad elevaktivitet och interaktion med digitala verktyg
  • Autentiska mottagare och vidgade vyer genom digitala möten och besök
  • Få inspiration och förslag på användningsområden samt prova på några digitala verktyg

  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och värdegrundsfrågor Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium samt författare, Demokratimentor, Skolambassadör för EU och lärarutbildare vid Södertörns högskola.
  Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och värdegrundsfrågor Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium samt författare, Demokratimentor, Skolambassadör för EU och lärarutbildare vid Södertörns högskola.
 • -

  Emelie Hahn, förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lärare i So-ämnena och tyska, Gränbyskolan, Uppsala kommun. Emelie är även eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR samt författare.
  Emelie Hahn, förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, lärare i So-ämnena och tyska, Gränbyskolan, Uppsala kommun. Emelie är även eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR samt författare.
 • 14:10 - 15:10 - Får kvinnorna plats i historien?

  Flera undersökningar har visat att kvinnor är i minoritet i läromedel i historia och att kvinnor därmed får begränsat utrymme i skolans historieundervisning. Hur kan kvinnor som tidigare osynliggjorts lyftas fram utifrån det avgränsade tidsutrymme som ges till historia i grundskolan? Vilken roll och vilket utrymme ges kvinnor utifrån den nya läroplanen och kursplanen i historia Lgr22?

  • Kvinnor och män i läromedel för historia
  • Lgr22:s värdegrund och kursplan för historia
  • Synliggörande av kvinnor i historieundervisningen

  Jakob Harknäs
  Jakob Harknäs

  Jakob är författare till läromedlen SOL NOVA Historia 7-9 och Digilär Religionskunskap 7-9, samt medförfattare till Digilär Svenska & Sva 7-9. Han är utbildad gymnasielärare i historia, religion och svenska och har arbetat både på högstadiet och gymnasiet. I dag arbetar han som förläggare för Natur & Kultur Läromedel och Akademi.

 • 15:10 – 15:40 - Eftermiddagskaffe

 • 15:40 – 16:40 - Segregation – bakgrund, orsaker och konsekvenser

  Det finns idag 60 områden i Sverige som klassas som utsatta och begreppet segregation diskuteras flitigt i samhällsdebatten och är ett aktuellt ämne i klassrummen. Men vad är det som gör att samhället blir uppdelat, vilka bakomliggande orsaker finns? Hur kommer det sig att vi idag har så många som 60 områden som etiketteras utsatta?

  Under denna föreläsning får du ta del av aktuell forskning kring segregation. Du får även tips på hur du kan möta elevernas tankar och funderingar kring segregation på ett konstruktivt sätt.

  • Vad innebär begreppet segregation?
  • Hur kan du synliggöra det sociala problemet med segregation?
  • För vem eller vilka är segregation ett problem?

  Jonas Lindström, fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
  Jonas Lindström, fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete, Södertörns högskola

  Jonas forskningsintressen rör frågor som staden och stadsutveckling, inkluderings- och exkluderingsprocesser samt hur platsen vi bor på formar oss. Det här är också frågor som är centrala i hans undervisning, bland annat på polisutbildningen, socionomprogrammet samt ämneslärarutbildningen vid Södertörns högskola.

 • 16:40 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 14 september 2022

 • - SPÅR 1 – inriktning: yngre åldrar/grundskola

 • 09:00 - 10:00 - Fältstudier i praktiken – att genomföra geografiska undersökningar i grundskolan

  Fältstudier uppfattas ibland som något dyrt och svårt att genomföra, men det kostar inte mer att ha lektionen utomhus! En fördel är även att eleverna får använda alla sinnen och därmed ofta skapar kunskap och minnen för livet.

  • Hur kan du genomföra fältstudier med en hel klass?
  • Praktiska tips genom hela fältstudien, från planering och frågeställningar till utvärdering och bedömning
  • Exempel på vad du kan låta dina elever undersöka och vad som är viktigt att de får med sig för metodiska kunskaper om fältstudier

  Åsa Colliander Celik, förstelärare i SO, Mälarhöjdens skola. Åsa är även författare samt ordförande i Geografilärarnas Riksförening.
 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 – 11:30 - Hur kan vi skapa intresse för religionskunskap i skolan och hur kan undervisningen inverka på relationerna mellan eleverna?

  Föreläsningen presenterar forskningsresultat om barn och ungas synsätt på existentiella frågor och hur undervisning i religionskunskap kan inverka på relationerna mellan eleverna.

  • Konkreta forskningsresultat och förslag på metod för att arbeta med religionsundervisningen
  • Hur upplever eleverna undervisningen?

  Åsa Schumann, doktor i religionspsykologi och SO-lärare, Alviksskolan
  Åsa Schumann, doktor i religionspsykologi och SO-lärare, Alviksskolan

  Åsa har ett särskilt intresse för de existentiella frågorna samt skolans och undervisningens betydelse för barn och ungas välmående. Hon är verksam SO-lärare vid grundskolan och har erfarenhet av undervisning vid gymnasiet och vid lärarutbildningar. Hon forskar även inom områdena om de existentiella frågornas betydelse för ungas utveckling och psykiska hälsa.

 • - SPÅR 2 – inriktning: äldre åldrar/gymnasium

 • 09:00 - 10:00 - Frågedriven undervisning (FDU) i religionskunskap

  Utgångspunkten för föreläsningen är resultat av ett forskningsprojekt där forskare och lärare gemensamt har utvecklat Frågedriven undervisning i religionskunskapsämnet. Frågedriven undervisning (FDU, eng Enquiry) såsom det kommer att presenteras här består av en tydlig struktur med en för ämnet och för eleverna angelägen fråga som driver undervisningen samt stödfrågor som tillsammans hjälper eleverna att besvara den drivande frågan. Till varje stödfråga kopplas formativa övningsuppgifter och relevanta källor. En sådan stödstruktur FDU hjälper eleverna samtidigt som det ges utrymme för att reflektera och engageras i frågan.

  I ett tidsmässigt litet ämne som religionskunskap på gymnasiet skapar FDU möjlighet att på en begränsad tid kunna fördjupa en fråga som samtidigt kan bidra till en mer generell förståelse av religion och religiositet. Under föreläsningen kommer du att få bekanta dig med strukturen av en FDU och få ta del av färdiga FDU i religionskunskap, med allt från frågor, övningar och källor till religionsdidaktiska perspektiv med förankring i forskning.

  • Hur är en frågedriven undervisning (FDU) uppbyggd?
  • Några exempel på frågedriven undervisning i religionskunskap
  • Introduktion av en hemsida med många färdiga FDU i religionskunskap (men även i historia, samhällskunskap och tvärvetenskapliga upplägg)

  Thérèse Halvarson Britton, gymnasielektor i religionsdidaktik, Globala gymnasiet, arbetar även med forskningsprojektet Enquiry i SO-undervisningen. Thérèse har undervisat på gymnasiet i 30 år och har disputerat i religionsdidaktik, genomför professionsutveckling för verksamma religionskunskapslärare, arbetar med tidskriften SO-didaktik och är med i styrelsen för Föreningen för lärare i religionskunskap (FLR). 2019 fick hon Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning i religionsämnet.
 • 10:00 - 10:30 - Förmiddagskaffe

 • 10:30 – 11:30 - Ämnesöverskridande samarbete för att hinna med allt stoff

  För fyra år sedan diskuterade lärarna i Naturkunskap och Samhällskunskap, Kristina Bergsten och Kristoffer Petersson, sina respektive kurser och insåg att båda kände ett visst mått av frustration – undervisningstiden var för kort och kursomfånget allt för stort. Hur skulle man kunna hinna med allt viktigt som kurserna faktiskt innehöll? Efter att de hade granskat varandras kursinnehåll på djupet växte bilden så småningom fram. Här skulle man kunna samläsa inte bara vissa delar, utan faktiskt hela innehållet – vilket resulterade i samarbetet En hållbar framtid som grundar sig i Agenda 2030.

  På passet får du ta del av praktiska tips för att få ett liknande samarbete att fungera och vad du behöver för stöd från ledningen.

  • Globala målen i undervisningen
  • En röd tråd i pedagogiken
  • Vad tycker eleverna? Vad ser vi för resultat?
  • Hur får vi med alla läromål?
  Kristoffer Petersson, lärare i Samhällskunskap, Munkagårdsgymnasiet
  Kristoffer Petersson, lärare i Samhällskunskap, Munkagårdsgymnasiet
 • -

  Kristina Bergsten, lärare i Naturkunskap, Munkagårdsgymnasiet
  Kristina Bergsten, lärare i Naturkunskap, Munkagårdsgymnasiet
 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • - Konferensen fortsätter med gemensamma pass på eftermiddagen

 • 12:30 – 13:40 - Källkritik i dagens informationssamhälle

  Med information som flödar i sociala medier och är mer lättillgänglig än någonsin är det av största vikt att vara källkritisk i sitt tänkande. Men det är ofta lättare sagt än gjort så hur lär du eleverna att vara källkritiska i sin informationshantering?

  • Hur är man egentligen källkritisk?
  • Att göra källkritik lustfyllt och relevant för eleven – utmaningar och strategier i praktiken
  • Lär dig känna igen desinformation

  Jack Werner, journalist, författare och programledare
  Jack Werner, journalist, författare och programledare

  Jack har tidigare drivit Viralgranskaren i Metro, en satsning som belönades med Stora Journalistpriset 2014. Idag är han engagerad i Källkritikbyrån, ett projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Jack är även en mycket uppskattad föreläsare och på passet delar han med sig om kunskap och praktiska tips på hur vi kan bli mer källkritiska. [Foto: Kate Gabor]

 • 13:40 – 14:10 - Eftermiddagskaffe

 • 14:10 – 15:10 - Flyktpodden gör upp med rasismen i klassrummen

  I Flyktpodden möter unga flyktingar äldre överlevande från förintelsen eller andra folkmord. Poddens förhoppning är att minska rasism och fördomar genom kunskap om aktuella och historiska berättelser. På passet delar Maria Björsell med sig av erfarenheter om ungdomars tankar om rasism och migration. Målet är att inspirera till användning av podden för att levandegöra stora som små frågeställningar. Ett lektionsverktyg, skapat av ungdomar med fantastisk framtidstro.

  • Bakgrunden till Flyktpodden och dess lärarhandledning
  • Konkreta metoder för arbetet med Flyktpodden och kontroversiella frågor i klassrummet
  • Erfarenheter och reflektioner från skolbesök
  • Elevernas tankar om Flyktpodden

  Maria Björsell, speciallärare, författare och pedagogisk influencer
  Maria Björsell, speciallärare, författare och pedagogisk influencer

  Maria har författat Flyktpoddens lärarhandledning och åker nu runt på skolturné, träffar ungdomar och sprider poddens dynamiska samtal.

 • 15:10 - Moderator Fredrik Andersson summerar och avslutar konferensen

Tidigare deltagare om SO-dagarna

En bra sammansättning av olika ämnen. Som deltagare kände man sig välkommen och inkluderad trots den digitala formen.

Jag tyckte att föreläsningarna var väldigt intressanta och de gav mycket nya tankar och perspektiv

Detta var väldigt utvecklande för mig.

Intressant och givande.

Boka

SO-dagarna

2 dagar

fr. 6 450 kr

exkl. moms

 • 13-14 sep 2022

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

På plats eller på distans

Du väljer själv hur du vill delta

Konferensen hålls den 13-14 september i Stockholm. Du kan även välja att delta digitalt, med samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Vi planerar att hålla konferensen på plats centralt i Stockholm, där du kan träffa experter, föreläsare och kollegor från hela landet.

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.


Varmt välkommen!