"Det psykologiska försvaret utgörs av oss alla."

"Det psykologiska försvaret utgörs av oss alla."

Inför SO-dagarna den 10-11 september fick vi chansen att intervjua Yara Tag-Eldeen, en av talarna på konferensen. I intervjun berättar hon mer om sitt arbete på MPF, Myndigheten för psykologiskt försvar och vad de gör. Vi får även ta del av innebörden av psykologiskt försvar, hur det har förändrats och vikten av att lära elever om psykologiskt försvar. Läs hela intervjun med henne här!

Hej Yara,

Vill du berätta lite mer om din bakgrund och vad du arbetar med nu?

Jag arbetar som utredare på MPF med särskilt fokus på unga och civilsamhälle. I min roll arbetar jag med att bidra till att stärka befolkningens motståndskraft. Detta gör jag bland annat genom samverkan med andra myndigheter kring totalförsvarsfrågor samt dialog och samverkan med civilsamhällesaktörer.

Du arbetar på Myndigheten för psykologiskt försvar, skulle du vilja berätta lite mer om myndigheten och vad den arbetar med?

Myndighetens huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Vi erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft. MPF ska identifiera, analysera och lämna stöd i bemötandet av otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen från främmande makter. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Vad innebär det att arbeta med psykologiskt försvar?

Sveriges psykologiska försvar bygger vi tillsammans. För att kunna stärka det psykologiska försvaret så behöver vi öka kunskapen om vad otillbörlig informationspåverkan är. Det gör vi genom att utbilda myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhället, övriga organisationer och Sveriges befolkning. När kunskapen och medvetenheten höjs så minskar också risken att vi blir påverkade och då stärks vårt samhälle. Vi arbetar också med att förebygga, upptäcka och motverka informationspåverkan från främmande makt som kan utgöra ett hot mot Sverige eller svenska intressen.

Vi identifierar och utvecklar också metoder och tekniker för att identifiera fientliga utländska aktörer och deras påverkanstekniker. Dessutom samarbetar vi med andra myndigheter och nätverk, både internationellt och i Sverige.

Har det psykologiska försvarets betydelse förändrats med tanke på vad som händer i omvärlden?

Ja, det psykologiska försvarets betydelse har förändrats i takt med den snabba digitala utvecklingen och förändringar i omvärldsläget. Den digitala revolutionen, med sociala medier och andra digitala plattformar, har lett till ett explosionsartat ökat informationsflöde. Detta gör det lättare för främmande makter och andra aktörer att sprida desinformation och propaganda. Den globala hotbilden har också förändrats med ökade geopolitiska spänningar och framväxten av nya typer av hot från både statliga och icke-statliga aktörer. Terrorism, hybridkrigföring och påverkan från främmande makter är nu vanliga inslag i hotlandskapet. Det psykologiska försvaret måste därför vara anpassningsbart och utveckla strategier för att möta dessa komplexa och mångfacetterade hot. Ökad medvetenhet om otillbörlig informationspåverkan och psykologisk krigföring har lett till att samhället i stort satsar mer på medie- och informationskunnighet idag. Detta syftar till att hjälpa medborgarna att identifiera och motstå påverkan från främmande makt, vilket är en central del av det moderna psykologiska försvaret.

Vad är viktigt att tänka på när man pratar om det psykologiska försvaret med elever i skolan?

När man pratar om det psykologiska försvaret med elever i skolan är det viktigt att främja kritiskt tänkande. Eleverna bör lära sig att analysera information, identifiera trovärdiga källor och förstå hur information kan manipuleras. En central del är att skapa medvetenhet om att främmande makter aktivt försöker undergräva vår demokrati genom att förstärka existerande konflikter och polarisera samhället i syfte att försvaga tilliten till våra institutioner, vår demokrati och varandra.

Det psykologiska försvaret utgörs av oss alla. Varje medborgare spelar en roll i att skydda samhället mot desinformation och propaganda från främmande makt. Skolans roll är särskilt viktig i detta sammanhang. Genom utbildning kan skolan skapa tillit och bygga motståndskraft hos eleverna, vilket är avgörande för ett starkt psykologiskt försvar. Genom att lära eleverna att agera ansvarsfullt i ett digitalt samhälle stärker vi vårt gemensamma psykologiska försvar och skyddar vår demokrati.

Vad ser du fram emot på konferensen?

Att få ta del av det gedigna programmet med fokus på AI och kontroversiella frågor i klassrummet samt att få samtala med deltagare om skolans roll i totalförsvaret!

 

Stort tack Yara, vi ser fram emot att ses på konferensen SO-dagarna 10-11 september 

 

Yara Tag-Eldeen, utredare med fokus på unga och civilsamhälle, Myndigheten för psykologiskt försvar
Som utredare på MPF arbetar Yara med att utveckla och stärka civilsamhällets och ungas förmåga till psykologiskt försvar. Detta gör de genom att ge stöd, utbilda, öva och höja kunskapen hos målgruppen.

 

Läs mer om konferensen här!