Hur ska man som lärare hantera undervisning i kontroversiella frågor?

Hur ska man som lärare hantera undervisning i kontroversiella frågor?

Inför konferensen SO-dagarna 2023 fick vi möjlighet att ställa några korta frågor till Karin Flensner som ska föreläsa om bemötande och undervisning i kontroversiella frågor. Ta del av hennes svar här!

Hej Karin,

Vill du berätta lite mer om din bakgrund och vad du arbetar med nu?

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia men har också disputerat i religionsdidaktik med fokus på hur man talar om religion i sekulär religionskunskapsundervisning. Efter disputationen har min forskning främst haft fokus på olika aspekter av mångfald och inkludering och undervisning om kontroversiella frågor i samhällsorienterande ämnen. Numera undervisar jag inom olika delar av lärarutbildningarna vid Högskolan Väst i Trollhättan. 

Vad ska man som lärare tänka på i situationer under undervisningen där konflikter relaterat till ämnesinnehållet kan uppstå?

Jag menar att det är viktigt att visa på olika perspektiv och positioner. I läroplanen står att undervisningen ska vara saklig och allsidig. I undervisningen behöver man som lärare ta fasta på detta med allsidigheten och försöka visa på nyanser och klargöra vilka positioner som finns i frågan. Det svåra när man undervisar om kontroversiella frågor är att det just är frågor där det finns motstridiga åsikter och det kan vara svårt att dra en skarp gräns mellan fakta och åsikter. Så lärare behöver visa på bredden av uppfattningar i frågorna och vilka utgångspunkter och premisser de olika uppfattningarna och ståndpunkterna baseras på.

Hur kan man förhindra att konflikt uppstår?

Som i allt lärar-arbete är relationen med gruppen helt central – har du en god relation har du också större möjlighet att lyfta frågor som kan vara svåra och väcker känslor. Att ha tydliga ramar för hur diskussioner ska genomföras skapar också förutsägbarhet och trygghet. Många gånger efterfrågar lärare vad eleverna tycker om olika frågor, och detta kan ju vara motiverande och engagerande. Men i vissa frågor i vissa klasser kan det dels leda till att klassrumssamtalet enbart kretsar kring elevernas egna tyckanden snarare än att området blir belyst på ett allsidigt sätt, dels att det blir en polariserad debatt som förstärker positioner och inte leder till en mer nyanserad förståelse.

Vad anser du är utmaningarna med att hantera kontroversiella frågor i undervisningen?

Alla elever har demokratiska rättigheter såsom åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Men klassrummet ska också vara en trygg plats för alla elever, och elever får ju inte kränka varandra. En utmaning relaterat till undervisning om den här typen av frågor rör lärares professionella avvägningar som måste göras i stunden. Lärare behöver hela tiden fundera över vilka åsikter och vilken grad av intolerans som ska tolereras i demokratins namn. I en demokratiskt styrd institution som skolan som ska fostra demokratiska medborgare är detta en avvägningsfråga som ibland kan vara utmanande.

Vad får deltagarna med sig från din föreläsning?

Jag hoppas att jag kan ge exempel på olika typer av kontroversiella frågor i de samhällsorienterande ämnena, men också visa på didaktiska ansatser för hur man i undervisningen kan ta sig an dessa frågor. All undervisning handlar ju om att göra världen mer begriplig, och många samhällsfrågor är snåriga och debatten kan vara polariserad, så lärare, inte minst i samhällsorienterande ämnen, har en viktig funktion för att hjälpa elever att orientera sig i en komplex värld.

Tack Karin för att du tog dig tiden att delta på intervjun. Vi ser fram emot ditt pass på SO-dagarna 2023!

 

Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap, Högskolan Väst
Karin Flensner har en bakgrund som ämneslärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap och hon är verksam som lärarutbildare och forskare vid Högskolan Väst. Hennes forskning berör hur lärare i undervisningen hanterar olika aspekter av mångfald i klassrumspraktiken.

 

Läs mer om konferensen SO-dagarna 2023 här!