Lärarfortbildning

Forum för anpassad grund- och gymnasieskola

26-27 september 2023 på distans.

Praktiska tips och konkreta verktyg för att bli en anpassad grund- och gymnasieskola i framkant.

Boka kurs

Kursnr. 425700

fr. 5 450 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om konferensen

Den uppskattade konferensen Särskolan är tillbaka med nytt namn och nytt intressant och aktuellt innehåll. Namnbytet för särskolan är nu ett faktum och 2 juli 2023 börjar det nya namnet, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, att gälla. Men det är inte bara namnet för skolformen som ändras utan också en rad andra förändringar träder i kraft samtidigt. Passa på att träffa kollegor från andra skolor och diskutera detta.

Under dagarna tar vi ett helhetsgrepp kring utmaningar och möjligheter inom anpassad grund- och gymnasieskola och du kommer bland annat få lyssna till intressanta föreläsningar om bedömning, hur du kan uppmärksamma och arbeta med psykisk ohälsa bland eleverna, hur du kan stötta eleverna i det sociala samspelet samt att du får tips på hur du kan tänka när du undervisar för både social och pedagogisk tillgänglighet.

Under konferensen delar ledande experter och framstående praktikfall från verkligheten med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. De ger dig tips på metoder och hjälpmedel som främjar lärandet för elever inom anpassad skola.

Varmt välkommen!

 

Gå 3 betala för 2
Kontakta Caroline Edeslätt på caroline.edeslatt@sifu.se alt 073-591 33 31 för bokning.

Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Gäller endast nya bokningar.

Forum för anpassad skola

 

Sveriges Lärare är samarbetspartner på konferensen. Du som är medlem i Sveriges lärare får 20% rabatt. Ange koden SvL23 vid anmälan. Klicka på loggan för att läsa mer om fackförbundet.

 

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell.

På programmet

 • Undervisning, bedömning och betyg i en tid av nya regleringar
 • Uppmärksamma och arbeta med psykisk ohälsa bland eleverna
 • Senaste forskningen inom anpassad skola
 • Lära i och för gemenskap
 • Stötta socialt samspel och skapa delaktighet för eleverna i sociala sammanhang

Intressant intervju med talare på konferensen: 

 

Möt Kamilla Klefbeck, talare på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola
Inför konferensen fick vi möjlighet att ställa Kamilla några frågor om hennes forskningsprojekt med lesson study som modell för lärande med fokus på undervisning för elever med autism.

Läs intervjun med henne här!

Målgrupp

Personal som arbetar inom anpassad grund- eller gymnasieskola. Du kan t.ex. vara rektor, biträdande rektor, lärare, specialpedagog, speciallärare eller elevassistent.

Program

Konferensprogram Forum för anpassad grund- och gymnasieskola

Tisdag 26 september 2023

 • 9:00 - Inloggning till konferensen

 • 9:30 - Moderator Maria Linder inleder konferensen

  Maria Linder, lärare, Rosenborgskolan och kommunövergripande förstelärare för anpassad grundskola, Södertälje kommun
  Maria Linder, lärare, Rosenborgskolan och kommunövergripande förstelärare för anpassad grundskola, Södertälje kommun

  Maria har 27 års erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola. Hon har ett stort intresse för autism och beteendeproblematik. Under konferensen är det Maria som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 - 10:40 - Hur kan du stötta socialt samspel och skapa delaktighet för eleverna i sociala sammanhang?

  Socialt samspel är komplext och kan vara utmanande för de elever vi möter i den anpassade grund- och gymnasieskolan. Vi läser och tolkar omedvetet mängder av subtila signaler för att förstå hur vi förväntas vara och agera i olika sammanhang. Men hur blir det om man har svårigheter att tolka dessa signaler och läsa av en kontext? Detta kommer Anna gå djupare in på under föreläsningen.

  • Hur kan vi stötta våra elever genom att ge verktyg och träna strategier för att lyckas i det sociala sammanhanget?
  • Hur kan vi genom att tydliggöra situationer bidra till att eleven kan vara delaktig och förstå förväntningarna i det sociala sammanhanget?
  Anna Morell, specialpedagog och biträdande rektor på Ormkärrskolan, Västerås
  Anna Morell, specialpedagog och biträdande rektor på Ormkärrskolan, Västerås

  Anna är specialpedagog och har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Hon har mött barn och ungdomar både i grundskolan och i den anpassade grundskolan, från de yngsta i förskoleklass till de unga vuxna på den anpassade gymnasieskolan. Idag arbetar Anna både som biträdande rektor på en anpassad grundskola, F-6, samtidigt som hon driver utbildningsföretaget MOVE pedagogik tillsammans med sin kollega Jenny Karlsson.

 • 10:50 - 11:40 - Delaktighet – nyckeln till inlärning

  Delaktighet och kommunikation är en förutsättning för lärande, engagemang och utveckling.  Att skapa en miljö där eleven upplever trygga relationer, utvecklar sin kommunikation och känner ett meningsfullt sammanhang är därför en nödvändighet om vi vill få till en undervisning som motiverar våra elever.

  Under föreläsningen får du ta del av aktuell forskning och konkreta exempel på hur du med ett medvetet arbetssätt kan utveckla en miljö som ökar elevernas lust, motivation och delaktighet.

  • Hur gör vi för att bygga trygga relationer med och mellan våra elever?
  • Vad är viktigast för att få till en fungerande kommunikation?
  • På vilket sätt kan ett motiverande sammanhang göra skillnad för våra elever?
  Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare, Häggviks gymnasium, en anpassad gymnasieskola i Sollentuna
  Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog och förstelärare, Häggviks gymnasium, en anpassad gymnasieskola i Sollentuna

  Marie arbetar på det individuella programmet med elever som har måttlig IF. Hon har skrivit boken ”Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan” samt skrivit ett kapitel i antologin ”Hållbart och meningsfullt lärande” med Daniel Östlund som redaktör. Marie är en erfaren och uppskattad föreläsare.

 • 11:40 - 12:40 - Lunch

 • 12:40 - 13:40 - Lära i och för gemenskap

  Under detta pass får ta du del av ett didaktiskt perspektiv på undervisning i anpassad grund- och gymnasieskola. Vilka val behöver vi göra för att skapa en god undervisning som uppfyller idén om både pedagogisk och social delaktighet? Under passet kommer du få insyn i pågående forskning samt ta del av exempel på när teori och forskning blir till praktik.

  • Hur värderar vi vad elever med IF ska lära sig?
  • Vad kan vi tänka på när vi undervisar för både social och pedagogisk tillgänglighet?
  • Hur förhåller vi oss till en kontext där elever ska inkluderas i andra sammanhang?
  Jonny Wåger, speciallärare, författare och doktorand, Örebro universitet
  Jonny Wåger, speciallärare, författare och doktorand, Örebro universitet

  Jonny doktorerar och har inriktat sig på undervisning för elever med IF. Han arbetar också på Specialpedagogiska skolmyndigheten som projektledare på läromedelsavdelningen. Jonny är även redaktör och författare till boken ”Hållbart och meningsfullt lärande – Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.”

 • 13:40 - 14:10 - Paus

 • 14:10 - 15:40 - Att uppmärksamma och arbeta med psykisk ohälsa bland eleverna

  Psykisk ohälsa kan vara en orsak till att elever har svårt att följa med och lära sig i skolan, samtidigt som en välfungerande skolgång kan vara en skyddsfaktor mot att drabbas av just psykisk ohälsa.

  • Vad menar vi när vi pratar om psykisk ohälsa?
  • Vilka tecken ska man vara uppmärksam på?
  • Hur kan skolan arbeta för att främja god psykisk hälsa?
  • Gruppdiskussion: Diskutera och utbyt erfarenheter med kollegor från andra skolor
  Hanna Kviman, leg. psykolog
  Hanna Kviman, leg. psykolog

  Hanna är psykolog med en bakgrund inom skola, HVB och barn och ungdomspsykiatrin. Hon är specialiserad på barn med ett utåtagerande beteende. Hanna handleder och föreläser om lågaffektivt bemötande, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och trauma.

 • -

  Amelie Planck, leg. psykolog
  Amelie Planck, leg. psykolog

  Amelie är psykolog med närmare 20 års erfarenhet. Främst har hon jobbat med barn och unga inom flera olika organisationer. Idag vidareutbildar hon sig till Specialistpsykolog med inriktningen neuropsykologi. För henne är bemötande och anpassning viktigt för att ge alla en möjlighet till utveckling utifrån sina egna förutsättningar.

 • 15:40 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 27 september

 • 08:30 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 08:35 - 9:35 - Undervisning för elever med autism – ett forskningsprojekt med lesson study som modell för lärande

  Presentationen utgår från ett praktiknära forskningsprojekt genomfört i den anpassade grundskolan, med särskilt fokus på undervisning med inriktning ämnesområden. Den metod som använts under projektet var lesson study som har sitt ursprung i Japan och som syftar till att lärare tillsammans utvecklar kunskap om den egna undervisningspraktiken.

  Under denna föreläsning kommer du få ta del av resultat och erfarenheter från forskningsprojektet.

  • Faktorer av betydelse för att möjliggöra delaktighet och lärande för elever med IF och autism
  • Praktiknära fallbeskrivningar
  • Exempel på hur lärare och elevassistenter kan observera och dokumentera elevers lärande
  Kamilla Klefbeck, lektor i specialpedagogik, Högskolan Kristianstad
  Kamilla Klefbeck, lektor i specialpedagogik, Högskolan Kristianstad

  Kamillas forskningsintresse har sitt ursprung i det didaktiska mötet med barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt IF i kombination med autism. Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon inom grund- och gymnasiesärskola samt med uppdrag som pedagog inom daglig verksamhet. Kamilla disputerade 2022 med avhandlingen ”Att få tillträde till lärprocesser. Professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.”

 • 09:35 - 10:00 - Paus

 • 10:00 - 12:00 - Undervisning, bedömning och betyg i en tid av nya regleringar

  Många av de förändringar som skett gällande styrdokument och nya regleringar syftar till att underlätta för lärare så att de bättre kan fokusera på undervisningen och mötet med eleverna. Vad innebär förändringarna för ditt arbete med bedömningsfrågor och undervisning i anpassad grund- och gymnasieskola?

  • De nya kursplanerna – hur påverkar de bedömning och betygsättning?
  • Att bedöma elever som läser enligt olika kursplaner
  • Hur skapar du en likvärdighet när det gäller bedömning och betygsättning?
  • Hur kan du arbeta med formativ bedömning som redskap för kunskapsutveckling?
  • Gruppdiskussion: Utbyt erfarenheter och lärdomar med kollegor från andra skolor
  Anna Karlefjärd, fil.lic & forskare, Karlstads universitet
  Anna Karlefjärd, fil.lic & forskare, Karlstads universitet

  Anna har sin bakgrund som lärare, men är idag anställd vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet där hon deltar i olika utbildningar och insatser gällande skolförbättring, mål och resultat, bedömning och systematiskt kvalitetsarbete. Anna är även känd från bland annat Skolverkets webbkurser om bedömning och betyg samt filmen om betyg riktat till vårdnadshavare. Hon anlitas ofta av Skolverket i olika uppdrag kopplat mot bedömning och betygsättning.

 • 12:00 - Moderator Maria Linder summerar och avslutar konferensen

Samarbetspartner

Vill du vara med som utställare eller samarbetspartner på konferensen? Kontakta Caroline Edeslätt, caroline.edeslatt@sifu.se eller på 073-591 33 31

Citat från tidigare deltagare

Lärorikt, bra struktur, aktuellt innehåll.

Trevligt bemötande, hjälpsamma och bra lokaler. Bra föreläsare och ämnen.

Bra talare, blandning av film, bilder och prat är bra. Bra upplägg.

Boka

Forum för anpassad grund- och gymnasieskola

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser