Ökat tryck på SIFUs betongkurser

Ökat tryck på SIFUs betongkurser

Intresset är stort för att anskaffa relevant kompetens med både klass II och I. SIFU utökar antalet kurstillfällen.

Under hösten har vi på SIFU känt av att trycket är stort på våra betongkurser och för att yrkeskunniga skall innehava kompetensklass II och I. Trenden av det ökade intresset håller i sig även i år, vi har därför utökat antalet kurstillfällen inom både prefab, fabriksbetong och platsgjuten betong.

Vi frågade en av våra experter och kursledare inom ämnet,
Per Svensson vad hans reflektion
av läget är. 

- En drivkälla, inte minst inom prefab och fabriksbetong, är att minska cementmängden i betongrecepten dvs klimatförbättrad betong. Uppdaterade regelverk ger fler möjligheter.

En annan drivkälla är att minimera kvalitetsbristkostnader. De relativt få felen som förekommer medför ändå stora kostnader. En tredje drivkälla är naturligtvis generationsskiften.

För byggherren gäller - Lagen om klimatdeklarationer för byggnader.

Lagen började att gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. En klimatdeklaration är en beräkning och sammanställning av klimatpåverkan från byggskedet. Den omfattar uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Kravet på klimatdeklaration gäller enbart när du ska uppföra en ny byggnad som kräver bygglov och gäller alltså inte vid om- eller tillbyggnad. Klimatdeklarationen är avgränsad till vissa byggnadsdelar, nämligen byggnadens klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande innerväggar.

Klimatskärm är en byggdel som består av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden när det gäller temperatur, ljud och fuktighet.

Läs mer om alla kursen inom: Platsgjutning | Fabriksbetongtillverkning | Betongelementtillverkning

Vad avgör om det blir en eventuell sanktionsavgift?

Läs även artikeln med Per Andersson vad det innebär att klimatdeklarera och vad som avgör för eventuella sanktionsavgifter.