"För att inte göra fel behöver en skoladministratör ha goda kunskaper om lagarna."

"För att inte göra fel behöver en skoladministratör ha goda kunskaper om lagarna."

Inför Forum för skoladministratörer fick vi möjlighet att ställa några frågor till Staffan Olsson, talare på konferensen. I intervjun berättar Staffan mer om sin bakgrund inom området, varför det är viktigt för skoladministratörer att ha koll på regelverk och juridik och vad du kan förvänta dig under en föreläsning med Staffan. Läs hela intervjun med honom här!

Hej Staffan,

Du har en gedigen arbetslivserfarenhet, vill du berätta lite mer om din bakgrund och ditt arbete idag?

Min bakgrund är att jag efter min studentexamen läste vidare vid Umeå universitet, där jag tog en civilekonomexamen. Valde dock därefter att läsa in en lärarexamen. Har sedan i många år arbetat som lärare, först på gymnasiet och samtidigt på Hall-fängelset i fem år. Därefter följde jobb på förskollärar- och lärarutbildningen i Södertälje och Stockholm. Under många år har jag dessutom fortbildat skolpersonal av alla kategorier i mer än 35 år. Skoladministratörer har då varit en personalgrupp som oftast deltagit. Många gånger har jag dessutom liksom nu haft specialriktade utbildningar mot administratörer.

Idag föreläser jag på grund av ålder mindre än tidigare. Jag är sedan ett år ledamot i Idéburna skolors riksförbund, som har medlemsskolor som inte delar ut vinst. För dem har jag bl.a. styrelseutbildningar. Har skrivit några böcker, en av dem riktad mot skolområdet. Den heter Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, senaste upplaga 2019.  Sedan 2006 svarar jag även som expert på juridiska frågor på elevhalsan.se.

Du ska hålla en föreläsning om regelverk och juridik, varför är det viktigt för skoladministratörer att ha koll på detta?

En skoladministratör berörs i sitt arbete i alla delar av skollagstiftningen. Dokumentation är bara en av dessa delar, andra är till exempel offentlighet och sekretess, anmälningsplikt då barn far illa samt arbetet mot kränkande behandling eller för att elever ska fullgöra sin skolgång. Min erfarenhet är att skoladministratörer i kontakt med föräldrar och elever får omfattande information av känsligt slag från olika håll. Elever och/eller deras föräldrar har också emellanåt skyddade personuppgifter och i den hanteringen har administratören ofta en viktig roll med tillgång till känslig information som inte får spridas på ett sätt som drabbar eleven eller dennes närstående. 

För att inte göra fel behöver en skoladministratör ha goda kunskaper om lagarna. På så sätt ser hen riskerna i förväg och vet när försiktighet måste iakttas. Det är alltid bra att tänka efter före.

Vad får deltagarna med sig från workshopen ”Rättssäker dokumenthantering i skolan – sekretess, diarieföring och andra krav”?

Deltagarna får, utöver kunskap om lagstiftningen, även konkreta exempel på vad man bör tänka på och på vad som kan bli fel, till exempel i beslut av JO. Säkerheten i jobbet kommer att öka och man kommer att kunna uttrycka tveksamhet oftare när förslag kommer på hemmaplan som inte har stöd i lagstiftningen. En fråga som är mycket viktig är den när någon muntligt eller skriftligt begär att få ut en allmän handling från en skolmyndighet. En sådan begäran är grundlagsfäst, så då måste handläggningen vara tydlig och korrekt. Vid en friskola finns ingen skyldighet att lämna ut handlingar, eftersom allmänna handlingar bara finns hos det allmänna, dvs. stat, region och kommun. Det finns vid friskolor inte heller någon skyldighet att diarieföra dokumentation, bara att hålla den ordnad.

Vid workshopen kommer jag efter en inledande och kortare föreläsning att lyfta några fallbeskrivningar som deltagarna i mindre grupper får fundera över och svara på, svar som jag därefter kommenterar. Jag kommer även att beskriva i vilka sammanhang det finns en skyldighet att dokumentera. Kraven på dokumentation har ökat kraftigt de senaste 20 åren men tendensen idag är att den motsatta; att statsmakterna försöka begränsa dokumentationskraven, inte minst för lärare.  

Jag skulle gärna se att alla deltagare vid workshopen inför det passet ställer sig själva en fråga: Vilken osäkerhet är det i första hand jag känner i mitt skoladministrativa arbete? Vad behöver jag alltså bli bättre på och säkrare i?  

Vad kan deltagarna förvänta sig av ett pass med dig?

Man kan förvänta sig att jag konkret och tydligt ska kunna ge bred information anpassad till skoladministratörer men även dyka ner djupare i de viktigaste frågorna. Jag är en god lyssnare och ser fram emot frågor och diskussion. Vill också nämna att jag inom 6 månaders tid efter mina pass utan extra kostnad svarar på de frågor ni som deltagare har. Kontakta mig via mejl med din fråga så lovar jag att svara på alla kursrelaterade frågor. Och ta gärna med er egna frågor till workshop-passet för mig att besvara. 

Utöver att ni som deltagare får en pdf av min föreläsningsdokumentation kommer ni även att få tillgång till diverse "lathundar" som handlar om juridiska frågor. Till exempel om tystnadsplikt, oro för barn samt bestämmelser om olika parters ansvar när elever i grundskolan och gymnasiet inte fullgör sin skolgång. 

 

Tack för att du ställde upp på en intervju Staffan, vi ser fram emot dina pass på konferensen Forum för skoladministratörer den 30-31 oktober.


Staffan Olsson, författare, debattör och föreläsare

Staffan har utbildat skolpersonal sedan 1980-talet som anställd på Lärarhögskolan i Stockholm. Han har dessutom fortbildat förskole- och skolpersonal i hela landet, främst i frågor som gäller offentlighet och sekretess, dokumentation samt skollagsfrågor av olika slag. Staffan har också skrivit boken "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”.

 

 

Läs mer om konferensen Forum för skoladministratörer här!