Möt Kamilla Klefbeck, talare på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023

Möt Kamilla Klefbeck, talare på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023

Inför konferensen Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023 fick vi möjlighet att ställa Kamilla Klefbeck några frågor. Hon ska föreläsa om undervisning för elever med autism - ett forskningsprojekt med lesson study som modell för lärande. Ta del av hennes svar i intervjun här!

Hej Kamilla, 

Vill du berätta lite mer om dig och ditt arbete?

Jag är i grunden socialpedagog och jag har många års erfarenhet av att arbeta med både barn och elever som har intellektuella funktionsnedsättningar och autism, men även vuxna inom daglig verksamhet. Med åren har jag vidareutbildat mig till förskollärare och speciallärare. För ett år sedan disputerade jag i ämnet pedagogik med en avhandling där jag använde ”lesson study” som metod för att utveckla undervisningssituationen för elever med IF och autism, och samtidigt ta reda på mer om de utmaningar som lärare i de anpassade skolformerna står inför.

Du har gjort ett praktiknära forskningsprojekt i anpassad grundskola – vill du berätta lite mer om projektet?

Forskningen genomfördes under de fyra år då jag var doktorand inom forskarskolan SET, vilken är en nationell forskarskola för lärarutbildare med inriktning specialdidaktik. Projektet har genomförts genom en iterativ process i flera faser, vilket innebär att resultatet i den fas som genomförts påverkat designen i nästa forskningsfas. I den första delstudien sökte och sammanställde jag tidigare forskningsresultat om utbildningsinsatser för att stärka kommunikation och delaktighet för elever med en kombination av intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det som förvånade mig när jag sammanställde forskningen, var det skrala utbudet av forskning kring elevgruppen, där det inte blev möjligt att se om någon specifik metod, på ett avgörande sätt var mer framgångsrik än någon annan. Däremot visade sammanställningen av tidigare forskning, att hur lärarna, eller stödpersonerna agerade i relation till eleverna, eller hur de använde metoderna, påverkade elevernas möjligheter för lärande. Sammanställningen av forskningsläget avgjorde att de följande studiernas design. I den fortsatta forskningen fokuserades metoder för att utveckla praktiken, i insatser där lärarna bjöds in i forskningsprocessen. Den metod som jag använde i de efterföljande forskningsfaserna var lesson study, en metod som härstammar från Japan. I Japan har Lesson Study använts i 140 år för att utveckla undervisningen och främja elevernas lärande.

Vad var det som fick dig att genomföra forskningen inom det här området?

Avgörande för forskningens inriktning var mitt engagemang för målgruppen, elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Det fanns också en vilja hos mig att utforska praktiken tillsammans med lärare, då jag ville kunna bidra med utveckling under tiden forskningen pågick.

Kan du se några utmaningar utifrån resultatet, med undervisning för elever med autism?

En klar utmaning är att förändring tar tid, varmed såväl forskaren, som den undervisande läraren behöver hålla ut över tid för att kunna se förändring. Det som kan fungera som en morot i detta arbete är att när lärarna väl hittat ”nycklarna” för förändring kommer denna process att fortgå. Som jag skrev i min avhandling (Klefbeck, 2022) med parallell till den pandemi som pågick under tiden min data samlades in, var att lärare behöver ”hålla i och hålla ut,” för gör de det kommer förändringar som påverkar elevernas villkor för delaktighet och lärande att ske.

Vad får deltagarna med sig från din föreläsning?

De kommer att få ta del av strategier för att möjliggöra delaktighet och lärande för elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning, och de kommer också att få ta del av en modell för hur de i sina arbetslag skulle kunna arbete för att utveckla sin undervisning.

Tack Kamilla för att du tog dig tid att delta på den här intervjun. Vi ser fram emot ditt pass på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023!

Kamilla Klefbeck, lektor i specialpedagogik, Högskolan Kristianstad
Kamillas forskningsintresse har sitt ursprung i det didaktiska mötet med barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt IF i kombination med autism. Under 20 år, 1997–2017, arbetade hon inom grund- och gymnasiesärskola samt med uppdrag som pedagog inom daglig verksamhet. Kamilla disputerade 2022 med avhandlingen ”Att få tillträde till lärprocesser. Professionell utveckling för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism i grundsärskolan.”

Läs mer om Forum för anpassad grund- och gymnasieskola här!