Hälsa, vård och omsorg

LSS-dagarna

Välkommen till två spännande dagar speciellt tillägnade LSS!

Vi ses igen 19-20 november 2024 i Stockholm eller på distans.

Boka kurs

Kursnr. 430700

2 dagar

fr. 6 980 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Välkommen tillbaka till den uppskattade konferensen LSS-dagarna! Under två dagar djupdyker vi inom LSS och dess balansgång mellan kvalitet, individanpassning och nutida utmaningar.

Vi tar bland annat upp ämnen kring individanpassning, delaktighet, välfärdsteknik, bemötande och samverkan. Vi går även igenom de nya bestämmelserna inom personlig assistans och hur du uppfyller kraven.

Dagarna varvas med föreläsningar av experter och goda exempel direkt från verkligheten.
Missa inte chansen att lyssna på och ställa frågor till erfarna experter samt utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom LSS.

Välj själv om du deltar på plats i Stockholm eller på distans. 

Varmt välkommen!

LSS-dagarna

Konferensen fick 4,28 i helhetsbetyg förra genomförandet!

Ur programmet

 • Bemötande av personer med psykisk sjukdom i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
 • Vanligt förekommande juridiska frågor inom LSS
 • Forskning och framtidsvisioner inom LSS
 • Brukarens inflytande och delaktighet kring boende och aktiviteter

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom LSS, tex som handläggare eller chef.

Program

Tisdag 19 november 2024

 • 9:00 - Registrering med kaffe och smörgås. Inloggning till konferensen för deltagare på distans.

 • 9:30 - Moderator Agneta Björck inleder konferensen

  Agneta är utbildad sjuksköterska, handledare och steg 1 KBT med över 35 års erfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, LSS, äldreomsorg och idéburen verksamhet. Hon utbildar och föreläser inom beroende, funktionsnedsättningar, samsjuklighet och våld i nära relationer, ofta tillsammans med egenerfarna. Under konferensen är det Agneta som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 9:40 – 10:40 - Vägledd kartläggning – en nyckel till framgång för både kvalitet och arbetsmiljö

  Att arbeta inom LSS kan vara kognitivt och känslomässigt påfrestande på olika sätt. Ofta uppstår utmaningar i det mellanmänskliga mötet, så som svåra etiska frågor och behovet att snabbt anpassa sig till varje individs unika behov.

  Kristina och Ulrica delar med sig av sina erfarenheter kring vägledd kartläggning och hur det kan förbättra förutsättningarna för medarbetare att lyckas med sitt arbete. De lyfter även hur det bidrar till indirekt kompetensutveckling, vilket förbättrar arbetsmiljön och höjer kvaliteten på tjänsterna som erbjuds.

  • Vad innebär vägledd kartläggning?
  • Förståelse, förebyggande arbete och kvalitetssäkring
  • Utmaningar och områden för kompetensutveckling
  • Hur du skapar engagemang och motivation hos medarbetarna
  • Utförande och förankrade framtidsvisioner i hela teamet
  Kristina Ström, pedagogisk-psykologisk konsult, Agencia
  Kristina Ström, pedagogisk-psykologisk konsult, Agencia

  Kristina är utbildad specialpedagog samt inom Ledning av Hälso- och Välfärdsorganisationer och har lång erfarenhet av arbete runt människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Handledning och kompetensutveckling av personal har varit en väsentlig del i hennes arbete och hon har även startat upp nya verksamheter, implementerat metoder och lett kvalitetsutveckling. Idag driver Ulrica och Kristina företaget Agencia tillsammans där de arbetar med kompetenshöjande insatser i olika verksamheter.

 • -

  Ulrica Broddstedt, pedagogisk-psykologisk konsult, Agencia
  Ulrica Broddstedt, pedagogisk-psykologisk konsult, Agencia

  Ulrica har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med möten mellan människor. Hon har haft befattningar på olika nivåer och är aktiv inom styrelser och nätverk inom funktionshinderområdet. Hon har en magister i handikappvetenskap och har arbetat med bland annat handledning, kartläggning och utredning inom kognitiva och kommunikativa utmaningar. Idag driver Ulrica och Kristina företaget Agencia tillsammans där de arbetar med kompetenshöjande insatser i olika verksamheter.

 • 10:50 – 11:50 - Bemötande av personer med psykisk sjukdom i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller autism

  IF, särskilt i kombination med autism, ökar risken för psykisk sjukdom. De som ger stöd i vardagen behöver ha kunskap om såväl funktionsnedsättningen som sjukdomen.

  Under det är passet går Lena igenom de vanligaste psykiska sjukdomarna som drabbar vuxna med IF eller autism. Hon lyfter frågor kring vardagslivet som många tar för givet och ger även tips på hur du som arbetar med personerna kan bidra till en bättre livskvalitet för dem. Du får ta del av både praktiska verktyg och exempel från verkligenheten som gör det enklare att tillämpa metoderna i din verksamhet.

  • Några vanliga psykiska sjukdomar hos vuxna med IF/autism
  • Hur påverkas vardagslivet?
  • Att tänka på för den som ger stöd i vardagen
  • Praktiska exempel och lärdomar
  Lena Nylander, överläkare, med. dr., Lund
  Lena Nylander, överläkare, med. dr., Lund

  Lena är vuxenpsykiater som i drygt 30 år huvudsakligen arbetat med patienter med IF respektive autism. Hon har publicerat flera vetenskapliga artiklar på området och var huvudredaktör för ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin” (SPFs kliniska riktlinje nr 20, 2018) samt författare till ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa” (Komlitt 2022).

 • 11:50 – 12:50 - Lunch

 • 12:50 – 14:00 - Brukarens inflytande och delaktighet kring boende och aktiviteter

  För att en person med LSS-insatser ska uppleva delaktighet behövs ofta olika former av stöd från och i omgivningen. Stödet behöver utformas utifrån individens förutsättningar, vara känt och tillämpas av alla i omgivningen. De ramar och resurser som finns – eller saknas – påverkar hur delaktig en individ kan vara.

  • Delaktighet i ett brett perspektiv – hur ser ramarna ut?
  • Inflytande, makt och möjligheten att påverka
  • Vad säger brukarna själva? – praktiska exempel
  • Conny berättar om sina erfarenheter
  • Olika metoder för att öka möjligheterna till delaktighet
  Kia Mundebo, utbildare och projektledare, Kia Mundebo AB
  Kia Mundebo, utbildare och projektledare, Kia Mundebo AB

  Kia har lång erfarenhet av arbete inom LSS-området i olika roller. Hon har arbetat som personal, chef och som ombudsman på Riksförbundet FUB, utbildare i eget företag samt som projektledare för två nationella projekt.

 • -

  Conny Bergqvist
  Conny Bergqvist

  Conny som har en lindrig IF, har arbetat som Klippanrådgivare på Riksförbundet FUB. Han är diplomerad seniorexpert och pensionerad sedan några år tillbaka. 2019 blev han utsedd till årets Intrapristagare.

 • 14:00 – 14:30 - Eftermiddagskaffe

 • 14:30 – 15:20 - Det visuella samtalet - en möjlighet för förståelse och delaktighet

  Att visualisera samtal ger en ökad möjlighet för dig som samtalspartner att nå fram, men det ger också en möjlighet för den du möter att uttrycka sig och bli mer delaktig i samtal. Under denna föreläsning kommer Anna och Maria visa olika sätt för att förbereda och genomföra samtal. De kommer dela med sig av flera metoder att samtala, reflektera och föra fram sina åsikter på genom visuellt stöd.

  • Kommunikation och rätten att förstå och uttrycka sin åsikt
  • Samtal och visuella verktyg – hur du anpassar dig efter individen
  • Praktiska exempel på visuella samtalsverktyg
  Anna Morell, specialpedagog och utbildare, Utbildningscenter Autism
  Anna Morell, specialpedagog och utbildare, Utbildningscenter Autism

  Anna har en gedigen erfarenhet av att möta elever med autism och hon har arbetat inom både grundskola, anpassad skola och central elevhälsa. Idag arbetar Anna fortfarande som specialpedagog i anpassad skola samt som utbildare och handledare. Hon är författare till fler böcker om elever med autism i skolan.

 • -

  Maria Weiselius, socialpedagog, verksamhetschef och utbildare, Utbildningscenter Autism
  Maria Weiselius, socialpedagog, verksamhetschef och utbildare, Utbildningscenter Autism

  Maria har sin yrkesbakgrund som pedagog i korttidsverksamheter, daglig verksamhet och bostad med särskilt stöd och service. Parallellt har hon arbetat för Utbildningscenter Autism sedan 2008 och har lång erfarenhet av att utbilda personal inom LSS-verksamheter och HVB-hem.

 • 15:30 – 16:20 - Forskning och aktuellt projekt inom LSS

  Barbro fokuserar på forskning som bland annat innefattar hennes egna erfarenheter kring att försöka hjälpa personer med funktionsnedsättning att söka och få behålla LSS-insatser. Hon delar även med sig av sitt nya projekt, Den goda viljan, som fokuserar på att tillsammans med berörda medborgare och politiker i Uppsala stärka rättssäkerheten.

  • Aktuell forskning – att söka och behålla insatser
  • Egna erfarenheter och praktiska exempel
  • Framtid och nytt projekt - Den goda viljan
  Barbro Lewin, med. dr.
  Barbro Lewin, med. dr.

  Barbro har tidigare varit föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, ledamot i Socialstyrelsens etiska råd samt ledamot i Uppsala kommuns LSS-råd. Idag är Barbro fortsatt aktiv som forskande pensionär.

 • 16:20 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 20 november 2024

 • 9:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:00 – 10:00 - Det senaste inom välfärdsteknik för LSS

  Hur kan vi med hjälp av välfärdsteknik främja delaktighet, inflytande och självbestämmande för brukaren och samtidigt underlätta för personalen?

  Under passet delar Anette med sig av hur digitala verksamhetsstöd kan bidra till ökad kvalitet och trygghet både för brukare och personal. Hon visar praktiskt och delar med sig av konkreta exempel tagna ur vardagssituationer som ofta uppstår.

  • Hur du kan öka kvalitén och tryggheten samt minska stressen för både brukare och personal
  • Att uppnå ökat självbestämmande, inflytande och delaktighet hos brukaren
  • Hur digitala verktyg kan stärka professionaliteten hos personalen
  • Praktiska exempel och lärdomar från Boet
  Anette Hjalmarsson, produktchef, Boet
  Anette Hjalmarsson, produktchef, Boet

  Anette är pedagog, handledare och föreläsare med spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar nu som produktchef på Boet, men har dessförinnan över 20 års erfarenhet inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare inom LSS Bostad med särskild service.

 • 10:00 – 10:20 - Förmiddagskaffe

 • 10:20 – 11:05 - Vanligt förekommande juridiska frågor inom LSS

  Vissa juridiska frågeställningar är återkommande inom LSS och de vanligaste förekommande frågorna borde vara enkla att besvara, men så är inte alltid fallet. Under passet går Finn igenom och förklarar återkommande scenarion, kluriga frågeställningar och när du bör ta hjälp med det juridiska.

  • Tidsbegränsade beslut kontra tillsvidarebeslut, återkallelseförbehåll och andra förbehåll
  • Komplementinsats i form av ledsagarservice eller kontaktperson för den som har insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
  • Ändrad utformning av beslut om insats enligt LSS
  • Korttidsvistelse för den som har personlig assistans
  Finn Kronsporre, socialrättsjurist
  Finn Kronsporre, socialrättsjurist

  Finn Kronsporre är jurist och har under drygt två decennier varit särskilt inriktad på LSS-insatser. Han har mångårig erfarenhet som processförare och rådgivare kring insatser för funktionshindrade, framför allt enligt LSS och personlig assistans.

 • 11:15 – 12:00 - Rättspraxis inom personlig assistans utifrån de nya bestämmelserna 2023

  Vad säger de nya bestämmelserna och hur bör du tolka dem? Finn går igenom de största förändringarna, vilka punkter som är viktiga att vara uppmärksam på och hur du kan tillämpa de nya bestämmelserna i din verksamhet.

  • Föräldraavdraget – från vilket samlat behov ska avdraget göras?
  • Medicinsk övervakning (löpande stöd) – inte helt lätt att få tillgodoräkna sig
  • Förebyggande stöd – att uppfylla frekvens- som konsekvensrekvisitet
  Finn Kronsporre, socialrättsjurist
  Finn Kronsporre, socialrättsjurist
 • 12:00 – 13:00 - Lunch

 • 13:00 – 14:00 - Autism, OCD, DSRS och PANS – sjukdomar i hjärnan

  Senare års forskning visar att inflammationsmarkörer i blod och ryggmärgsvätska kan tyda på att vissa psykiatriska sjukdomar kan ha orsakats av en inflammation i hjärnan. Under detta pass ger Susanne oss en genomgång av vad forskningen har påvisat och belyser skillnader och likheter mellan autism och OCD, och mellan schizofreni, PANS och DSRS.

  • Vad som kännetecknar tvångssyndrom/OCD
  • Ritualer som kännetecknar OCD respektive autism
  • Vad kännetecknar DSRD – Down syndrome regression disorder?
  • Vad kännetecknar PANS – pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome?
  • Inflammationssjukdomar kan drabba hjärnan
  Susanne Bejerot, seniorprofessor, Örebro universitet, överläkare, leg psykoterapeut, Region Örebro län
  Susanne Bejerot, seniorprofessor, Örebro universitet, överläkare, leg psykoterapeut, Region Örebro län

  Susannes kliniska forskning omfattar tvångssyndrom/OCD, social ångest, adhd, autism, KBT, motoriska störningar, ledöverrörlighet, skattningsskalor, PANS och schizofreni. Hon har varit med och byggt upp Sveriges första VUB team, ett utrednings och behandlingsteam för personer med IF och allvarliga beteendestörningar. Hon leder idag RCT-Ritsstudien, en fristående placebokontrollerad multicenterstudie med det immunmodulerande preparatet rituximab som prövas på personer med schizofreni runtom i Sverige.

 • 14:00 – 14:30 - Eftermiddagskaffe

 • 14:30 – 15:30 - Är gruppbostaden på väg att bli en institution?

  Under våren 2024 kom FN:s rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att leva upp till Funktionsrättskonventionen. Lyssna till när Eva och Emelie på Riksförbundet FUB, problematiserar kring rekommendationen att avveckla ”befintliga institutioner” (artikel 19) och intentionerna med gruppbostad enligt LSS samt hur boendeformen har utvecklats.

  • Vad säger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
  • Vad ser Riksförbundet FUB för kvalitetsbrister när det gäller dagens gruppbostäder?
  • Vilka förbättringsåtgärder vill FUB se?
  Eva Borgström, förvaltningssocionom och intressepolitisk samordnare, Riksförbundet FUB
  Eva Borgström, förvaltningssocionom och intressepolitisk samordnare, Riksförbundet FUB

  Eva har lång erfarenhet av arbete inom funktionsrättsrörelsen. Hon är författare till boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv”, som bygger på hennes erfarenhet som professionell och mamma till en son med Downs syndrom.

 • -

  Emelie Mynde, förbundsjurist, Riksförbundet FUB
  Emelie Mynde, förbundsjurist, Riksförbundet FUB

  Emelie har arbetat i cirka 10 år med funktionsrätt som bolagsjurist på ett assistansbolag, på en överförmyndarförvaltning och på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon har även personlig erfarenhet som syster till två bröder med Angelmans syndrom, vilket bland annat innebär svår intellektuell funktionsnedsättning.

 • 15:30 - Moderator Agneta Björck summerar och avslutar konferensen

Citat från tidigare deltagare

Mycket bra dagar!

Bra blandning av föreläsningar.

Bra balans i programmet. Intressant och aktuellt inom LSS!

Boka

LSS-dagarna

2 dagar

fr. 6 980 kr

exkl. moms

 • 19-20 nov 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

  Konferens

Till och med 20 september

6980 kr
Till och med 18 oktober
7680 kr
Från och med 19 oktober 8680 kr

 

 

 

Kostnad för lunch och fika (konferenspaket) tillkommer med 900 kr för deltagare på plats. 
Samtliga priser är exkl. moms.

På plats eller på distans

Vad du än väljer kan du vara med och diskutera, ställa frågor och nätverka!

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls i Stockholm.
Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >>

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.

Relaterade kurser