Fastighetsförvaltning

Praktisk hantering av fukt och mögel i byggnader

För dig som vill veta hur du undviker fuktskador och vilka åtgärder du bör vidta om skadan redan är skedd. 

Boka kurs

Kursnr. 4460

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Fukt i byggnader är kostsamma problem och skador av fukt har oftast dolda orsaker. Alltför ofta händer det att man felbedömt situationen – har åtgärdat och sanerat – men ändå återkommer mögellukt, svamp och rötangrepp efter en kort tid. Med rätt kunskap kan du dock lära dig förebygga fuktskador och identifiera dem i ett tidigt skede om de skulle uppstå och därmed undvika dyra konsulttimmar.


Under två dagars kurs får du kunskap om hur fukt och mögel fungerar, var den kommer ifrån och hur den påverkar fastigheter och människor. Vår fuktexpert lär dig hur du hittar fukten, identifierar källan, förebygger samt åtgärdar när skadan är framme. Teori varvas med praktik. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna bedöma om det är fukt och mögel i fastigheten och veta vilka insatser som bör vidtas.

Passar dig som är

 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetstekniker
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetschef
 • Skadereglerare

Innehåll

Om fukt i byggnader och fuktskador

 • Grundläggande fuktmekanik
 • Identifiera fuktkällor
 • Fuktrisker i olika byggnadskonstruktioner
 • Gränsvärden och materialkombinationer
 • Genomgång av relevanta delar i BBR (Boverkets byggregler)


Hur kan du koppla ihop fukten med olika mögelangrepp?

 • Vad kan fukt/mögel orsaka för skador i byggnader?
 • Olika sätt för att få bukt med mögel, dålig luft och innemiljö
 • När är fukt och mögel hälsofarligt?


Så får du bukt med fukt och svartmögel

 • Rutiner och åtgärder vid angrepp
 • Hur du bedömer om det finns fukt och mögel i fastigheten
 • Rätt insats i rätt tid för effektivt kostnadsbesparande


Mätmetoder och utredningsmetodik

 • Mätteknisk strategi
 • Rätt instrument för uppgiften
 • Loggning och dokumentering av mätresultat


Handlingsplan

 • Så kan du arbeta förebyggande och undvika fuktskador
 • Rutiner och checklista
 • Tentamen (frivillig och kostnadsfri)

Målgrupp

För dig som är fastighetsägare, förvaltare, fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetschef, bovärd, alternativt sitter i bostadsrättsföreningens styrelse eller är skadeutredare på försäkringsbolag.

Förkunskaper

Grundläggande byggnadsteknisk kunskap, eller erfarenheter av fuktproblematik i ditt yrkesutövande.

Kurstillfällen

Praktisk hantering av fukt och mögel i byggnader

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se